Podmínky oddlužení


Podmínky oddlužení (osobního bankrotu)

Osobního bankrotu se nemusíte obávat. Je to jeden z mála způsobů,jak se jednou provždy vyrovnat se svými dluhy a možnost začít nový život bez závazků. Statistiky ukazují, že využívání této možnosti se neustále zvyšuje, avšak stále je to malé procento obyvatelstva s ohledem na počet zahájených exekučních řízení. Tento způsob řešení osobních finančních problémů je běžný v USA, Spojeném království a také v Německu. Proto se i naše společnost snaží zvýšit povědomí českého občana a přinést světélko na konci tunelu a ukázat mu, že platební neschopnost neznamená konec světa, ať už osobního nebo podnikatelského.

Hlavní podmínky oddlužení fyzických osob

Tyto podmínky stanovuje insolvenční zákon.

1.První podmínka, s kterou musíte počítat je příjem na úhradu minimálně 30 % z celkové výše svých závazků.

Pokud se vám nepodaří tuto první podmínku splnit, počítejte s tím, že vám soud oddlužení nepovolí. Toto se dá vyřešit formou daru od třetí osoby. Ovšem i tady se nabízí jedna možnost. Pokud se vám podaří přesvědčit věřitele, aby netrvali na 30 %, a budou souhlasit s nižším procentem splácení vašich závazků.

Tato první podmínka je podmíněna:

  1. Dlužník musí mít stálý měsíční příjem – mzdu, odměnu z DPP nebo z DPČ, důchod (jakéhokoliv typu), mateřskou či rodičovskou, nemocenskou, rentu, příjem z podnikání atd. a dlužit dvěma či více věřitelům
  2. Minimálně 30 % svých veškerých závazků musí dlužník uhradit za dobu maximálně 5 let
  3. Pokud nemá dlužník příjem, ale vlastní nemovitost, kterou může prodat, i tak je možné do procesu oddlužení (v tomto případě insolvenční zákon počítá s variantou oddlužení pomocí zpeněžení majetkové podstaty)
  4. Insolvenční zákon je naštěstí v jistých případech po novele insolvenčního zákona svým způsobem ohebnější a řešení oddlužení formou částečného zpeněžení majetku a částečně splátkovým kalendářem, je možné pouze v případě, že o to požádá sám dlužník
  5. Novela insolvenčního zákona, navrhovaná v letošním roce (2018) by měla umožňovat, aby o oddlužení mohl požádat i dlužník, který nedisponuje prostředky, jenž by umožňovaly úhradu předchozí minimální hranice 30%, nicméně za toho předpokladu se doba splátek prodlužuje na 7 let, kdy je za specifických podmínek možno uhradit i jen 1% závazků. Tato novela je ale prozatím před schválením, neboť se jedná o možném zkrácení navrhované 7 leté lhůty.

2. Podmínka oddlužení pro podnikatele

Insolvenční soud povolí dlužníkovi oddlužení i s dluhy z podnikání, pakliže jsou splněny další podmínky, mimo jiné má-li dlužník souhlasy věřitelů, kteří s tímto procesem souhlasí.Na dluhy z podnikání soud nehledí v případě, že dlužník již prošel konkurzem. Dokážeme však oddlužit i klienty, kteří mají dluhy z podnikání a uvedené souhlasy nemají (např. Správa sociálního pojištění, zdravotní pojišťovny či finanční úřady tento uvedený souhlas ani dát nemohou, neboť ze zákona mají fungovat s tzv. péčí řádného hospodáře“, čili je pro tyto instituce prakticky nemožné souhlas s oddlužením výslovně vyřknout)

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vyberte produkt

Telefon

Vaše zpráva


 

Mylné domněnky o osobním bankrotu – oddlužení

 

Osobní bankrot je ostuda..

Je spousta lidských příběhů, díky kterým se lidé mohou dostat do finančních potíží. Počínaje vysokou fakturou za telefon a např. náhlým úmrtím jednoho z manželů či ztrátou zaměstnání. V každém případě a z jakéhokoliv důvodu vzniku dluhů, je potřeba je řešit, a to co nejdříve. Občas se zapomene zaplatit upomínka, díky které vznikne exekuce a problém je na světě.

Půjdu do oddlužení a soud mi všechno prodá a budu dál splácet..

Není to pravda. Opět záleží na kvalitě podaného návrhu a ostatních podmínkách. Pokud dlužník – navrhovatel dokáže podaným návrhem přesvědčit soud o podstatných podmínkách, dojde k oddlužení pomocí splátkového kalendáře (minimálně 30% všech dluhů za dobu 5 let)

Mám exekuci, ta se sama vyřeší srážkami

Ano, to je sice pravda, ale každý dluh (i ten v exekuci) stále narůstá. Nárůst každého dluhu, je dán

a) výší REPO sazby České Národní Banky – meziročně o 8% v průměru a smluvními podmínkami, např. podepsanými v úvěrové smlouvě.

b) Dluh v exekuci je navýšen o úroky, náklady exekuce (oprávněného – např. Banky), náklady nalézacích řízení. Tyto částky se dále navyšují o odměnu exekutora za vymožení dlužné částky, náklady exekutora  – ty jsou vyčísleny již při zahájení exekučního řízení, jako předpokládané náklady a pochopitelně náklady DPH.

Splátkový kalendář? Zůstane mi životní minimum a z 3 500,–Kč těžko vyžiji!
Výše splátky ve splátkovém kalendáři, se řídí insolvenčním zákonem. Zákonem stanovená splátka znamená to, že během splátkového kalendáře dlužníkovi zůstane nezabavitelná částka (zásadní rozdíl nezabavitelnou částkou a životním minimem je v tom, že nezabavitelná částka se skládá právě z životního minima a normativních nákladů na bydlení) v rozmezí 6.155,-Kč – 9.232,-Kč, plus 1 538,-Kč za každou vyživovací povinnost (děti, manžel/ka). Zbývající část mzdy nebo jiného příjmu, je zákonem stanovená splátka. Nicméně opět je insolvenční zákon vytvořen tak, aby byla alespoň v jistých případech zachována lidská důstojnost a lze soud požádat také o nižší, než zákonem stanovené splátky, čili dlužníkovi bude zůstávat víc, než je nezabavitelná částka a věřitelé tedy obdrží méně, než při základní variantě. Žádost pro povolení nižších splátek však musí být řádně odůvodněna.

Nicméně je třeba si však uvědomit, že ani exekuce nemusí vyřešit dlužníkovu finanční situaci a to zejména v případě, kdy má exekucí víc než jednu a jejich výše dosahuje částek, ze kterých se pravidelnými měsíčními srážkami uhradí pouze naběhlé úroky a poplatky za právní zastoupení, odměnu exekutora a podobně.

V oddlužení nesmím mít žádný majetek
Není to pravda. Během oddlužení může dlužník dokonce i nabýt majetek. Má však povinnost tuto skutečnost oznámit insolvenčnímu správci. Vždy záleží na kvalitě informací, které dlužník dostane zpravidla (nebo by měl dostat) při řešení své finanční situace od zpracovatele insolvenčního návrhu a následně také od insolvenčního správce, který je mu přidělen insolvenčním soudem.

Soudní poplatek za oddlužení – 50.000,-Kč?
Není to pravda.
Zálohu pro náklady insolvenčního správce v této výši, soud vyžaduje zpravidla řešení úpadku konkursem, nebo při podání insolvenčního návrhu ze strany věřitele. Dlužník – navrhovatel při schvalování insolvenčního návrhu neskládá žádný poplatek soudu, jako tomu bylo dříve.

Mám vysoký dluh a nezvládnu uhradit ani potřebných 30% svých dluhů za 5 let, do oddlužení tedy nemohu vstoupit
Není to pravda. V okamžiku, kdy se řeší měsíční splátky pro oddlužení pomocí splátkového kalendáře, je samozřejmě nutné spočítat výši splátky. Dle insolvenčního zákona je dlužník povinen si zajistit adekvátní příjem tak, aby bylo možné tuto hranici splnit alespoň minimálně (z části 30% pohledávek) – toto se dá vyřešit např. pomocí daru od třetí osoby.

Mám dluhy z podnikání a slyšela jsem že na oddlužení tato osoba nemá nárok.
Opět to není pravda. Insolvenční zákon sice tvrdí, že dlužník jehož závazky pocházejí z podnikání, musí mít souhlasy věřitelů jejichž pohledávky z podnikání dlužníka pocházejí, nicméně veřejné instituce jako např. finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, či zdravotní pojišťovny tento souhlas ani dát v podstatě nemohou, neboť i dle vyjádření těchto institucí nemají takovou možnost. Nicméně opět záleží na kvalitě podaného návrhu a v jistých případech tento souhlas věřitele není potřeba, pokud je podložen náležitou oporou v zákoně a díky tomu opět soud oddlužení povolí.

Bydlím v zahraničí a mám dluhy v ČR, musím to řešit jinak?
Dlužník může požádat o oddlužení i v případě, že má pobyt jinde než v České republice, protože jeho dluhy právě na území ČR vznikly. Stejně tak může o oddlužení požádat i cizinec s povolením k pobytu.

Soud mi nepovolil oddlužení a můj návrh odmítl (zamítl), co teď?
Odmítnutí návrhu na povolení oddlužení může být následkem špatně zpracovaného návrhu na povolení oddlužení, což se stává relativně často, kdy nám volají klienti jejichž návrh na oddlužení byl zpracován někým jiným a neodborně. Pak nezbývá, než buď podat odvolání pokud bude důvodné, nebo se práva odvolání vzdát a návrh podat znovu. Našim klientům zaručujeme kromě úspěšného povolení oddlužení také i „asistenci po dobu běžícího oddlužení, neboť se jedná o výrazný zásah do života klienta na dobu 5 let (v určitých případech i oddlužení může trvat kratší dobu, neboť podmínka splnění oddlužení spočívá v uhrazení minimálně 30% za dobu 5 let, případně celých 100% za dobu kratší). Velice záleží právě i na způsobu, jakým přistupuje k řešení potíží nejen dlužník . klient, ale i zpracovatel klientova návrhu.

Co budu potřebovat za podklady k podání návrhu?
Tato otázka je velice specifická a dá se řešit pouze individuálně. Mezi nejdůležitější podklady patří např. rodné listy nezletilých dětí, oddací list případně rozsudek o rozvodu, rozsudky o výživném,
příjmy za uplynulých 36 měsíců, doložení dokladů ohledně majetku (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku pokud klient založil společnost), kopii živnostenského oprávnění, výpis z rejstříku trestů, doložení dokladů ohledně závazků (poslední upomínky, zesplatnění), úvěrové smlouvy, výzvy k úhradě definující věřitele a celkové dlužné částky – pokud jsou dluhy již ve fázi exekučního řízení, postačí pouze exekuční příkazy.

Novelou insolvenčního zákona, kdy letos v roce 2018 došlo ke schválení nového způsobu oddlužení, lze požádat soud o oddlužení i v případě, že klient – dlužník již nesplňuje svým příjmem ani předpoklad úhrady potřebných 30% závazků, nicméně v této variantě oddlužení se mnoho zpracovatelů stále neorientuje, právě díky krátké době platnosti této novely. Nicméně se doba splácení – pokud je předpoklad plnění nižší než 30%, prodlužuje na dobu 7 let a navíc bez ohledu na to, zda navrhovatel uhradí 1, 10, nebo 20% pohledávek.


 

Nechte si od nás pomoci se zárukou a vědomím, že se o vás postarají odborníci.