Insolvence


Trápí vás dluhy? Pomůžeme vám! 

Insolvence!  Pomůžeme Vám záhájit insolvenční řízení

Insolvenční soud zahájí řízení pouze na návrh samotného dlužníka, klikněte zde), nebo věřitele (pokud Vám někdo dluží peníze, klikněte zde).  Po novele zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon), musí být návrh ze strany dlužníka podán osobou oprávněnou podat insolvenční návrh. Oprávněnou osobou, se rozumí osoba uvedená v §390a odst. 1 a 2 (Nově to již tedy není samotný dlužník, ten může sám na sebe podat návrh na povolení oddlužení jen v případě, že má vysokoškolské vzdělání ekonomického směru). Osoby oprávněné podat za dlužníka tento návrh na povolení oddlužení, je dle prvního citovaného odstavce mj. advokát, notář…).

V okamžiku, kdy místně příslušný soud tento návrh přijme, je oficiálně zahájeno insolvenční řízení. Z insolvenčního návrhu musí jasně a zřetelně vyplývat, která osoba návrh podává, proč dlužník nemá jinou možnost se ze svých dluhů dostat, co opravňuje věřitele nebo dlužníka k tomuto podání návrhu, čeho se vlastně domáhá.  Pochopitelně nesmí chybět doložení rozhodných skutečností. Jedině správně a bezchybně zpracovaný návrh na povolení oddlužení bude soudem schválen a dlužník může podstoupit oddlužení, během kterého může uhradit minimálně 30% všech svých dluhů – zbývající neuhrazené závazky mu soud po 5 letech splátkového kalendáře odpustí. V případě nekvalitně zpracovaného návrhu může dojít k jeho odmítnutí, v horším případě zamítnutí, či přeměně oddlužení v konkurz. V záložce Chci pomoci s oddlužením můžete vyplnit dotazník, na základě kterého Vám zavoláme a bezplatně posoudíme předběžně vaši situaci. Naše klienty do oddlužení netlačíme, je vždy v zájmu klienta vyřešit svou finanční situaci.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vyberte produkt

Telefon

Vaše zpráva

Insolvence – dlužníci

Při podání insolvenčního návrhu na dlužníka, ze strany věřitele?
Mnozí lidé se domnívají, že pokud budou upomínky a svoji tíživou finanční situaci ignorovat, neboť věřitelé jsou k dané situaci lhostejní, že vše proběhne bez problémů;. Opak je pravdou! Dlužníci podnikatelé jsou povinni sami o svém úpadku insolvenční soud informovat a nezáleží na tom, zda se jedná o právnickou nebo fyzickou osobou. Neučiní-li tak, jsou nuceni hradit touto situací vzniklou škodu věřiteli. Tato povinnost včas nahlásit úpadek se týká i zákonných zástupců dlužníka. Pokud ovšem se podaří dlužníkovi dokázat, že i kdyby návrh včas podal, tak by to nemělo žádný vliv na výši uspokojení pohledávek věřitele – nemusí hradit vzniklou škodu. Pouze dlužník může podat insolvenční návrh ve chvíli, kdy úpadek teprve hrozí.