Co znamená insolvence, oddlužení, osobní bankrot?


Trápí vás dluhy? zbavte se jich! 

Oddlužení! Zažijte úlevu od svých dluhů

Výraz slova insolvence, znamená neschopnost hradit své závazky.
V případě, že chcete svoji situaci řešit pomocí insolvenčního zákona (zákon o úpadku a způsobech jeho řešení), je v současné době jedinou legální cestou a zároveň i díky novele insolvenčního zákona též dostupnější širšímu okolí.

1. možnost : Jedna z nejběžnějších variant, je splátkový kalendář na dobu 5 let, kdy je potřeba zaplatit prostřednictvím přiděleného insolvenčního správce minimálně 30 % všech dluhů (přihlášených do insolvenčního řízení)
2. možnost : Po novele IZ jsou dvě další varianty oddlužení pomocí splátkového kalendáře (se zpeněžením majetku), je možnost tzv. zkráceného režimu, kdy stačí během tří let uhradit 60 % svých dluhů a oddlužení též končí osvobozením od dalšího hrazení těchto závazků.
3. možnost : V případě, že do oddlužení vstoupí osoba se starobním důchodem, případně invalidním důchodem minimálně II. stupně, oddlužení bude trvat též 3 roky, avšak v tomto případě, byla definitivně prolomena nutnost úhrady 30 % a je nutné platit věřitelům alespoň stejnou částku, jako insolvenčnímu správci – bez DPH. V případě oddlužení manželů se tedy jedná o částku 2 486,50 Kč, u jednotlivce je to částka 1 839,-Kč. Tyto částky pak jsou navýšeny o (v průměru 300,-Kč, které jsou využity k hrazení dalších poplatků přidělenému insolvenčnímu správci).

Případně pouze zpeněžením majetku, pokud dlužník nemá příjem k úhradě ani minimální splátky, nebo jsou jeho dluhy zajištěny zástavním právem, např. smluvním (hypotéka, leasing…)

Po novele insolvenčního zákona , musí být návrh ze strany dlužníka podán osobou oprávněnou podat insolvenční návrh.
Oprávněnou osobou se rozumí mj. advokát, notář… (Nově to již tedy není samotný dlužník, ten může sám na sebe podat návrh na povolení oddlužení jen v případě, že má vysokoškolské vzdělání ekonomického směru).
Kontaktujte nás, dokážeme vám pomoci zde